Binnen onze kinderdagverblijven werken we zowel semi-verticaal (leefgroep baby's en leefgroep peuters) als verticaal (leeftijdsgebonden groep). In een babygroep kan u terecht wanneer uw kindje de leeftijd heeft van 3 tot 15 à 18 maanden. In een peutergroep van de leeftijd van 15 à 18 maanden tot de schoolleeftijd.

In een verticale werking verblijven de kinderen van 3 tot 36 maanden in dezelfde leefgroep en wordt er niet meer doorgeschoven.

De semi-verticale werking kan je terugvinden in al onze kinderdagverblijven. De verticale werking kan je terugvinden in 't Kinderkasteeltje, Het Kinderpaleis te Deurne en Het Toverbos te Merksem.
Binnen elke leefgroep werken wij met vaste begeleiding. Zo heeft u als ouder een vast aanspreekpunt.

Onze opvang is inkomensgerelateerd en staat onder toezicht van Kind en Gezin.


Onze werking is ervaringsgericht en gebaseerd op de pedagogische visie van Reggio Emilia.

Ik ben geïnteresseerd in de pedagogische visie

Visie

Het kind staat centraal binnen onze werking. We vertrekken vanuit hun interesses en wat hen boeit.

 

Kinderopvang heeft een sociale functie: Kinderen leren omgaan met elkaar, samen spelen, samen delen, samen ervaringen opdoen.

 

Kinderopvang heeft een maatschappelijke functie: Voor ouders zorgt kinderopvang dat je de mogelijkheid hebt te gaan werken, een opleiding te volgen of voor de nodige pedagogische ondersteuning.

Voor het kind is het (ook) een andere omgeving dan thuis of bij familie. Op deze manier leert hij omgaan met de regels die voor verschillende omgevingen gelden. Dat is belangrijk; het besef dat de wereld verder reikt dan alleen het vertrouwde. Kinderen die gewend zijn aan opvang en zich veilig en vertrouwd voelen op die plek, bouwen veel zelfvertrouwen op.

 

Ouders zijn een belangrijke partner in de kinderopvang: Om de overgang van de thuissituatie naar het kinderdagverblijf zo vlot mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat er een goede afstemming is tussen ouders en kinderopvang betreffende gewoontes en verwachtingen. Deze worden dan ook uitvoerig besproken tijdens het intakegesprek. We trachten voor de start van de opvang ouders zeer duidelijk te informeren over onze werking en onze pedagogische visie. In het belang van het kind is een geleidelijke overgang van de thuisomgeving naar de opvang steeds aan te raden. Daarom kiezen we bewust voor een wenweek waarbij zowel het kind als ouder geleidelijk aan kunnen wennen aan de nieuwe opvangomgeving.

 

Een respectvolle houding naar elk kind en zijn gezin: Binnen onze kinderopvang is ieder kind gelijk en behandelen we het kind en zijn gezin met respect ongeacht cultuur, nationaliteit, huidskleur, maatschappelijke achtergrond, godsdienst of levensovertuiging. 

 

Opvang op maat van het kind: Een kind moet kunnen ontwikkelen en groeien op zijn eigen ritme. We houden binnen onze opvang zeer sterk rekening met de noden en behoeften van het kind. Kinderen moeten zich goed kunnen voelen in onze opvang. Daarom staat welbevinden en betrokkenheid bij ons zeer centraal. Kinderen moeten volgens eigen interesse kunnen groeien, experimenteren, ontdekken en beleven.

Onze medewerkers

Kinderopvang is een passie. Onze medewerkers zetten zich dagelijks met hart en ziel in om uw kindje een zo fijn mogelijke tijd in onze kinderopvang te bezorgen.

Neem contact met ons op!

Zorgvuldig geselecteerd

Al onze medewerkers worden zorgvuldig geselecteerd en voldoen aan de diplomavereisten van kind en gezin. Van onze medewerkers verwachten wij:

  • Een warme zorgende houding zodat kinderen zich geborgen en veilig voelen
  • Sensitief responsief reageren. Medewerkers kunnen inspelen op de noden, behoeften en gevoelens van het kind. Ze zorgen voor nabijheid, genegenheid en affectie zodat kinderen vol zelfvertrouwen kunnen groeien
  • Een actieve en stimulerende rol. Ze laten kinderen ontdekken, experimenteren en beleven en zo actief groeien in hun ontwikkeling
  • Dat ze ruimte geven aan de kinderen om wat ze zelf kunnen ook zelf te mogen doen. Zo komen we tegemoet aan de drang naar zelfstandigheid
  • Dat ze kinderen kunnen leren van en met elkaar waarbij de medewerker zorgt voor een positieve basishouding
  • Dat ze informatief zijn naar ouders, zij uitgebreid documenteren en ouderparticipatie mee helpen bevorderen.