Geïnspireerd door Reggio Emilia

Welbevinden, betrokkenheid en krachtig kindbeeld

Het is belangrijk dat kinderen zich goed voelen binnen onze opvang. We trachten dit te realiseren door veiligheid en geborgenheid te bieden in een omgeving waar ze kunnen lachen, genieten en plezier kunnen maken en zichzelf kunnen zijn. Het is voor ons erg belangrijk om de eigenheid van elk kind te respecteren en positief te communiceren.

 

We zien kinderen als sterk en competent. Kinderen dagen zichzelf uit en creëren hun eigen leerkansen. Door hen te laten experimenteren en hen keuzevrijheid te geven, erken je het kind in al zijn mogelijkheden. We betrekken kinderen in het dagelijkse gebeuren en geven hen zo de kans te groeien in hun drang naar zelfstandigheid.

 

Om het welbevinden en de betrokkenheid van onze kinderen te meten, maken we frequent gebruik van Ziko-Vo (een observatie-instrument). Hierbij brengen we de verschillende ontwikkelingsdomeinen van uw kind in kaart en kijken we naar zijn of haar talenten. Dit document wordt op regelmatige basis door onze begeleiding ingevuld en met u overlopen. Op deze manier proberen we uw kind te stimuleren in zijn ontwikkeling en hem of haar thuis te laten voelen in ons kinderdagverblijf.

Ervaringsgericht werken

Onze activiteiten en spelprikkels zijn gebaseerd op de dagelijkse observaties door de begeleiding. We laten de activiteiten tot stand komen door te kijken naar wat uw kind op dat moment boeit. We proberen zo min mogelijk te sturen, maar vooral te stimuleren en te laten ontdekken en beleven, zodat uw kind zijn eigen 'ikje' zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Ouderparticipatie

We vinden het heel belangrijk dat ook ouders zich hier thuis voelen. We trachten ouders actief te betrekken door veel informatie en beeldmateriaal uit te wisselen. Deze uitwisseling maakt continuïteit tussen de thuisomgeving en opvang mogelijk, wat zorgt voor veiligheid en herkenning bij de kinderen. Daarnaast organiseren we verschillende oudermomenten. Denk maar aan onze wenmomenten, voorleesweek, koffiemomenten, lentefeesten, ouderavonden, mogelijkheid tot zelf een activiteit te komen (mee)doen en nog veel meer.

 


We vinden het leuk als ouders deelnemen aan deze activiteiten en zich hier goed voelen.

Documenteren

Om onze pedagogische visie in beeld te brengen, maken we dagelijks gebruik van beeldmateriaal. We leggen de belevingen van onze kinderen in ons kinderdagverblijf vast door gebruik te maken van foto's en video's. Zo kan u, als ouder, kan meegenieten van wat uw kind hier dagelijks beleeft.